Regulamin

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 23.06.2023

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze sklepu Duży Grill (zwanego dalej: Sklepem internetowym), w szczególności warunki składania i modyfikowania Zamówienia, zakładania i prowadzenia Konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

§ 1
Postanowienia wstępne 

 1. Sklep internetowy Duży Grill, jest dostępny pod adresem internetowym https://duzygrill.pl, prowadzony jest przez DG Mateusz Słota Dobra 29/9 00-344 Warszawa NIP: 5252775217
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Kupujący (Klient) zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien dokonać Rejestracji i podać Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta Klienta. Login i Hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowym w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 9. Umowy Sprzedaży zawierane są na mocy prawa polskiego, w języku polskim lub po angielsku.

§ 2
Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca -DG Mateusz Słota Dobra 29/9 00-344 Warszawa NIP: 5252775217. Sprzedawca jest właścicielem Sklepu Internetowego.
 3. Klient (Kupujący) - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu i dokonuje u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://duzygrill.pl
 6. Umowa sprzedaży - umowa zawarta z Klientem na odległość, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości towarów.
 13. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi. Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy tj. czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 16. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 17. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
  1. telefonicznie, numer telefonu 573891822 (w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 16:00)
  2. mailowo, adres poczty elektronicznej info@duzygrill.pl
  3. korespondencyjnie, adres do doręczeń Dobra 29/9 Warszawa
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 3. Adres magazynu, z którego nadawane są przesyłki:

  Duży Grill
  Dobra 29/9 Warszawa

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, Klient musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i  zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Chrome wersja 80.0.3987.87 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.
 2. Używanie oprogramowania osób trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, należy je wyłączyć.

 § 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w walutach: PLN i EUR i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 § 6
Zakładanie Konta w Sklepie
 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Rejestracja dokonywana jest przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza, który udostępniany jest w Sklepie Internetowym w zakładce składania zamówienia. Klient wypełniając formularz stosuje się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania. Klient jest obowiązany do podania swoich prawdziwych danych, w szczególności danych oznaczonych jako obowiązkowe a następnie aktywuje przycisk „Zamawiam”. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysłanego na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Klient nie jest zobowiązany do przeprowadzania procedury Rejestracji celem dokonania Zamówienia.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

 § 7
Zasady składania Zamówienia

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.
 3. W celu prawidłowego wywiązania się z Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, klient zobowiązany jest do podania adresu dostawy
  1. adres dostawy musi być prawidłowy
  2. firma kurierska obsługująca dostawę zamówienia musi mieć możliwość fizycznego dotarcia do adresu dostawy

 § 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług – podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 2. Klient może skorzystać z dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej:
  1. DPD.
  2. InPost.
 3. Usługa DPD Food polega na transporcie zamówienia w kontrolowanej temperaturze od 0 do +4°C.
 4. Towar w paczkach wysyłany za pośrednictwem kuriera InPost jest zabezpieczony folią termoizolacyjną. Do torby włożone są wkłady chłodzące. 
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność za pobraniem,
  2. Płatności elektroniczne Blue Media - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.,
  3. Płatności przez karty płatnicze Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic. - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.,
  4. Płatność za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal,
  5. Płatność za pośrednictwem platformy płatniczej PayPo,
  6. Tradycyjny przelew bankowy na konto Sprzedawcy.
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 7. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.
 8. Sprzedawca oferuje dostawę zamówionych produktów na terenie Polski pod adresy z kodami pocztowymi obsługiwanymi przez usługę DPD Food.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności elektronicznych lub przelewu tradycyjnego Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne - od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 6. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 7. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Polski.
 8. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. W Sklepie internetowe sprzedawane są Towary na wagę. Waga otrzymanego Towaru może odbiegać od wagi określonego w sklepie o +-10%, jednak suma wagi wszystkich otrzymanych Towarów w zamówieniu nie może odbiegać o więcej lub mniej niż 5% wagi sumy Towarów w zamówieniu.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy i rękojmia

 1. Zwrot towarów nietrwałych (np. steki, kiełbasy, sery)
  1. Zakupione produkty będące zawartością Paczki, które stanowią rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności do spożycia, w związku z czym Kupującemu, zgodnie z przepisem art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 2. Zwrot towarów trwałych (np. grille, akcesoria do grillowania)
  1. W przypadku towarów nie należących do kategorii nietrwałe konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi na wskazany przez niego adres.
   Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
  5. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego edytowalny wzór znajduje się zakładce „Reklamacje i zwroty”, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Po złożeniu przez Kupującego prawidłowego Zamówienia, do momentu nadania Zamówienia przez Sprzedawcę do Kupującego, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia możliwości anulowania Zamówienia, na przykład drogą elektroniczną na adres e-mail info@duzygrill.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 573891822.
 4. Anulowanie Zamówienia, o którym mowa powyżej, jest możliwe za zgodnym porozumieniem Sprzedawcy i Kupującego. W przypadku porozumienia Sprzedawcy i Kupującego w zakresie anulowania Zamówienia, które zostało już opłacone przez Kupującego poprzez płatność elektroniczną i płatności kartą płatniczą, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy zwrot wartości Zamówienia, pomniejszony o wartość naliczonej prowizji. Sprzedawca dokonuje zwrotu wartości Zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, w terminie 14 dni. Anulowanie Zamówienia zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.
 5. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w terminie do daty przydatności do spożycia sprzedanych  produktów.
 6. W przypadku towarów nie należących do kategorii "nietrwałe" Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w terminie dwóch lat od daty zakupu.
 7. Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 8. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi na wskazany przez niego adres.
 9. Kupujący może odstąpić od Umowy, wysyłając Sprzedawcy informację o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego informacji przed upływem tego terminu.
 10. Informacja o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (info@duzygrill.pl)

§ 11
Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe i świeże Towary.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.  Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. Żądać wymiany Towaru na wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, chyba że doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.
  2. Żądać zwrotu wartości zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu wartości Zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, w terminie 14 dni. Anulowanie Zamówienia zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji
 4. Reklamację należy zgłosić telefonicznie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności, w tym datę, jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej , z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej , z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy.
 7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywane przedmiotów umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone), zawieranych przez Administratora z Kupującym, w tym akcesoryjnych umów gwarancji, jeżeli zostaną zawarte.
 2. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskania, a których udział wynika z natury sprzedaży w sklepie internetowym i obowiązków ciążących z mocy samego prawa na Administratorze, tj. w szczególności: usługodawcy usług przewozowych, spedycyjnych, pośrednictwa finansowego, księgowych, informatycznych, programistycznych, hostingowych; pracownicy lub usługodawcy Administratora; banki go obsługujące; organy podatkowe, sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej; inni uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi Administrator podanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne, tj. np. załatwiający reklamacje Kupującego.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Administratora i Kupującego, wynikających z przepisów praw powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).
 4. Kupujący ma prawo:
  1. żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych jego dotyczących; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem zawarcia i wykonywania przedmiotu umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone) zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego. Kupujący jest zobowiązany do ich podania – konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone) za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym profilować osoby, których dotyczą dane osobowe, na zasadach aktualnie stosowanych przez Administratora. Tak podejmowane decyzje mają na celu zapewnienie lepszej obsługi tych, których dotyczą dane osobowe, tj. w szczególności w zakresie: korzystania przez nie z ich praw lub przestrzegania obowiązków; informowania o okazyjnych możliwościach nabywania towarów lub usług; promocjach i innych działaniach marketingowych. Jedynymi konsekwencjami, jakie przewiduje Administrator, są: polepszenie sytuacji osoby, której dotyczą dane osobowe, ochrona jej słusznych interesów lub umożliwienie osiągnięcia korzyści, a także zachowanie przez Administratora źródła przychodów, optymalizacja w prowadzonej działalności, korzystanie z narzędzi innowacyjnej gospodarki.
 7. Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane, i informuje Kupującego, iż tym celem mogą być, w szczególności: przekształcenia własnościowe lub formy prawnej, lub cesja wierzytelności. Do powyższych celów stosuje się wszystkie objaśnienia i informacje, o których mowa w pkt. 2-10 wyżej.
 8. W przypadku udostępnienia przez Kupującego Administratorowi danych osobowych innych osób w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży, Kupujący oświadcza i zapewnia, że uzyskał od nich zgodę na powyższe.
 9. Ponadto Administrator nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 10. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 11. Sprzedający prowadząc sklep internetowy stosuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz obowiązujące w danym czasie prawo krajowe.
 12. Kupujący oświadcza, iż:
  1. został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,
  2. dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, od których jest uzależnione wykonywanie przedmiotu zawieranych umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone), oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności - ale nie wyłącznie - z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego.
  3. podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania:
 13. Administratorem danych osobowych jest DG Mateusz Słota Dobra 29/9 00-344 Warszawa NIP: 5252775217, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 14
Wystawianie opinii w sklepie

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu.
 3. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 4. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 6. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie będzie się znajdować na stronie internetowej sklepu.
 2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl